Prowadzimy kursy ADR dla kierowców. Grupy zorganizowane (minimum 5 kierowców) możliwość negocjowania ceny i terminu szkolenia.


Zapraszamy serdecznie.

Firma może się pochwalić 100 % zdawalnością egzaminu w poprzednich szkoleniach.

Kto potrzebuje doradcy?

"Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością" (ADR 1.8.3.1.)

"Uczestnik przewozu towarów niebezpicznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, okresłonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej doradcą" (DZ. U. 2011 r., Nr 227, Poz 1367)

W zakresie doradztwa ADR, świadczymy następujące usługi:

 • sprawozdania roczne ADR,
 • raporty powypadkowe,
 • plany ochrony,
 • szkolenia ADR,
 • opinie,
 • doradztwo,
 • dokumenty przewozowe,
 • instrukcje pisemne dla kierowcy,
 • analiza wykresówek, tarcz tacho,
 • pomoc w zaleceniach pokontrolnych ITD,
 • inne związane z bezpieczeństwem drogowym towarów niebezpiecznych.


Kursy ADR kierowców


Prowadzimy kursy ADR dla kierowców początkowy:

- podstawowy w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas 400 zł.

- specjalistyczny w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 350zł.

- specjalistyczny w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7  350zł.

- specjalistyczny w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1  350zł.

Prowadzimy kursy ADR dla kierowców doskonalący:

- podstawowy w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas 300 zł.

- specjalistyczny w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 250zł.

- specjalistyczny w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7  250zł.

- specjalistyczny w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1  250zł.